Rapla Ühisgümnaasiumi arengukava 2015-2018

 

Rapla Ühisgümnaasiumi arengukava on dokument, mis määrab kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. Arengukava koostamise aluseks on kooli igakülgne arendamine. Arengukava lähtub kooli põhimäärusest ja Rapla valla arengukavast, hariduselu reguleerivatest õigusaktidest, sidusdokumentidest ja kooli traditsioonidest ning kooli 2011-2014 sisehindamise aruandest.

 

Missioon:

Rapla Ühisgümnaasiumis võrsub isiksus, kes areneb, mõtleb, tegutseb, loob ja teostab.

Rapla Ühisgümnaasiumis on võimalik omandada heatasemeline ja aja nõuetele vastav konkurentsivõimeline põhi- ja gümnaasiumiharidus, et jätkata õpinguid või töötada ning olla valmis elukestvaks õppimiseks.

 

Visioon:

Rapla Ühisgümnaasium on tunnustatud ja hinnatud kool Eestis.

 

Kooli põhiväärtused:

  • Kvaliteet            väärtustame vaimsust, õppimist ja õpetamist;
  • Sallivus             märkame ja mõistame kaaslasi ning hoolime neist;
  • Koostöö            me töötame ühise eesmärgi nimel ühtse kooliperena;
  • Traditsioonid     kanname edasi kõike väärtuslikku, mis varem loodud;
  • Tervis               väärtustame tervena elamist, sporti, tervislikke eluviise, puhast elu- ja töökeskkonda.

 

Arengukava perioodi 2015-2018 eesmärgid

1. Koolis on õppesüsteem, mis toetab maksimaalselt õpilase arengut

2. Kooli personal on pädev ja motiveeritud

3. Õpilastel on suurepärased õpitulemused ja ainealased saavutused

4. Koostöö kõigi huvigruppidega on efektiivne ja konstruktiivne

5. Koolis on oma kooli tunne ja sõbralikud suhted

 

  

Kooli arendustegevuseks kavandatud tegevused aastatel 2015-2018

 

1. Eestvedamine ja juhtimine

Tegevused eesmärgi saavutamiseks

Tähtaeg

Teostajad/

vastutajad

Rahastamise

allikad

2015/

2016. õa

2016/

2017. õa

2017/

2018. õa

Asjaajamise korra väljatöötamine ja rakendamine

*

 

 

direktor, sekretär

 

Kooli eelarve

Sisehindamise süsteemi läbivaatamine ja korrigeerimine

*

 

 

direktor,

õppealajuhatajad

Kooli eelarve

Sisehindamise läbiviimine

 

 

*

direktor,

õppealajuhatajad

Kooli eelarve

Elektroonilise dokumendihalduse süsteemi rakendamine

*

 

 

sekretär, direktsioon

Kooli eelarve

Ametijuhendite kaasajastamine

*

 

 

sekretär, direktor

Kooli eelarve

Koostöö arendamine Tallinna Tehnikaülikooliga 

*

*

*

direktor, õppeala-juhatajad, õpetajad

Kooli eelarve

Infotehnoloogiasuuna arendamine koostöös Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooliga

*

*

*

direktor, õppeala-juhataja, arvutiõpetaja

Kooli eelarve

Kooli edulugude kajastamine kooli kodulehel, facebookis ja meedias

*

*

*

ainekomisjonide esimehed, huvijuhid

Kooli eelarve

Õpilasesinduse kaasamine koolielu korraldamisse

*

*

*

huvijuht,

direktsioon

Kooli eelarve

 

2. Personalijuhtimine

Tegevused eesmärgi saavutamiseks

Tähtaeg

Teostajad/

vastutajad

Rahastamise

allikad

2015/

2016. õa

2016/

2017. õa

2017/

2018. õa

Arenguvestluste läbiviimine personaliga

*

*

*

direktor, õppealajuhatajad, haldusjuht

Kooli eelarve

 

Personaliga rahuloluküsitluse läbiviimine

 

*

 

direktor, haldusjuht

Kooli eelarve

Õpilastega arenguvestluse läbiviimise korra uuendamine

*

 

 

direktor, õpetajad

Kooli eelarve

Koolitustel osalemine kaasaegsete õppetehnikate ja -vahendite kasutamiseks

*

*

*

õppealajuhatajad

 

Kooli eelarve

Sisekoolituste läbiviimine kogu personalile

*

*

*

õppealajuhatajad

haldusjuht

Kooli eelarve

Teenindavale personalile koolituste korraldamine

*

 

 

haldusjuht

Kooli eelarve

Koolitustel saadud teabe süsteemne ja regulaarne jagamine ainekomisjonides

*

*

*

ainekomisjonide esimehed

Kooli eelarve

Ühisürituste korraldamine oma kooli tunde tugevdamiseks

*

*

*

huvijuhid, juhtkond

Kooli eelarve

Psühholoogi ametikoha täitmine

*

 

 

direktor

Kooli eelarve

Evakueerimisõppuse läbiviimine

*

*

*

haldusjuht

Kooli eelarve

Tuleohutuskoolituse läbiviimine

 

 

*

haldusjuht

Kooli eelarve

Esmaabikoolituse läbiviimine

*

 

 

haldusjuht

Kooli eelarve

Uutele töötajatele juhendaja / mentori määramine

*

*

*

õppealajuhataja

Kooli eelarve

 

3. Koostöö huvigruppidega

Tegevused eesmärgi saavutamiseks

Tähtaeg

Teostajad/

vastutajad

Rahastamise

allikad

2015/

2016. õa

2016/

2017. õa

2017/

2018. õa

Väärtuskasvatusalase töö tõhustamine

*

*

*

direktor, õpilas-esindus, huvijuhid, õppealajuhatajad, klassijuhatajad,

aineõpetajad

Kooli eelarve

Õpilasesinduse töö eesmärgipärasem koordineerimine

*

*

*

huvijuht

Kooli eelarve

Kooli kodulehel informatsiooni järjepidev uuendamine

*

*

*

direktor, õpilas-esindus, huvijuhid, õppealajuhatajad, klassijuhatajad,

aineõpetajad

Kooli eelarve

Kooliraadio taaskäivitamine

*

 

 

huvijuht, õpilas-esindus, haldusjuht

Kooli eelarve

Muusikaalase tegevuse mitmekesistamine, täiendavate võimaluste loomine

*

 

 

direktor, huvijuht, muusikaõpetajad

Kooli eelarve

Hoolekogu infovahetuse parendamine vanemate, õpetajate ja õpilastega

*

*

*

hoolekogu esimees

Kooli eelarve

Hoolekogu ja vanematekogu tegevuse ühendamine

*

*

*

hoolekogu esimees, direktor

Kooli eelarve

Vanemate ja hoolekogu liikmete koolitamine

*

*

*

direktor, õppealajuhatajad

Kooli eelarve

Õpilastega rahuoluküsitluse läbiviimine (9. ja 12.kl)

*

*

*

direktor, õppealajuhatajad

Kooli eelarve

Vanematega rahuoluküsitluse läbiviimine

 

*

 

direktor, õppealajuhatajad

Kooli eelarve

Eelkool Rapla Ühisgümnaasiumisse õppima asuvatele lastele

*

*

*

direktor, õppeala-juhataja, tulevased 1.kl õpetajad, huvijuht

Kooli eelarve

Lasteaedadega koostöö sisukamaks muutmine

*

*

*

huvijuht

Kooli eelarve

 

4. Ressursside juhtimine

Tegevused eesmärgi saavutamiseks

Tähtaeg

Teostajad/

vastutajad

Rahastamise

allikad

2015/

2016. õa

2016/

2017. õa

2017/

2018. õa

Õuesõppeklassi rajamine (pingid koolimaja esisesse parki)

 

*

*

 

direktor, haldusjuht

Kooli eelarve, projektid

Raamatukogusse uue teenindusleti ostmine

*

 

 

direktor, haldusjuht

Kooli eelarve

Administraatori töölaua väljavahetamine 

*

 

 

direktor, haldusjuht

Kooli eelarve

Jõusaali remont

*

 

 

haldusjuht

 

Kooli eelarve

 

Jõusaali sisustamine

*

*

*

direktor, haldusjuht,

kehalise kasvatuse õpetajad

Kooli eelarve,

projektid,

sponsorid

Suusabaasi täiendamine            (I-III klass)

*

*

*

Kehalise kasvatuse õpetajad, haldusjuht

Kooli eelarve,

projektid,

sponsorid

Dokumendikaamerate ostmine

*

*

 

direktor,haldusjuht, haridustehnoloog

Kooli eelarve

Digitahvlite ostmine

*

*

*

direktor,

haldusjuht, haridus-tehnoloog

Kooli eelarve

Auditooriumi akustika parendamine

 

*

 

direktor, haldusjuht

Kooli eelarve

Õpilasesindusele ruumi võimaldamine

*

 

 

direktor, haldusjuht, huvijuht

Kooli eelarve

Võimlas tütarlaste riietusruumi remont

*

 

 

haldusjuht

Kooli eelarve

Parkettpõrandate lakkimine

*

*

*

haldusjuht

Kooli eelarve

Põrandate remont (PVC aluse läbivajumised)

*

 

 

haldusjuht

Kooli eelarve

Aula toolide katete vahetus

*

*

*

haldusjuht

Kooli eelarve

Arvutiklassi remont ja sisustuse uuendamine

*

 

 

direktor, haldusjuht, haridus-tehnoloog

Kooli eelarve

Arvutipargi uuendamine, uute tehnoloogiate kasutuselevõtt

*

*

*

haridustehnoloog, haldusjuht

Kooli eelarve

Staadionirajatiste renoveerimine

*

 

 

direktor, haldusjuht, kehalise kasvatuse õpetajad

Kooli eelarve

Õppehoone vana ajaloolise osa vundamendi hüdroisolatsiooni parandamine

*

 

 

haldusjuht

Kooli eelarve

Lifti ehitus

 

*

 

direktor, haldusjuht

Rapla valla investeerin-gute kava

(70 000€)

Klassides ja kabinettides tööpindade korrastamine ja juhtmete karbistamine

*

 

 

haldusjuht, haridus-tehnoloog

Kooli eelarve

Puhke- ja laoruumide optimaalse kasutuse tagamine

*

 

 

direktor, haldusjuht

Kooli eelarve

Poiste tööõpetuse maja taga asuvate garaažide remont ja laiendamine

 

 

*

direktor, haldusjuht

Kooli eelarve

Prügimaja ehitamine

 

*

 

direktor, haldusjuht

Kooli eelarve

Vihmaveetorude vahetus võimla osas

*

 

 

haldusjuht

Kooli eelarve

Kooli ümbruse haljastuse korrigeerimine

*

 

 

direktor, haldusjuht

Kooli eelarve

 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess

Tegevused eesmärgi saavutamiseks

Tähtaeg

Teostajad/

vastutajad

Rahastamise

allikad

2015/

2016. õa

2016/

2017. õa

2017/

2018. õa

Ainepäevade läbiviimine

*

*

*

õppealajuhatajad, ainekomisjonid

Kooli eelarve 

Arendusnõukogu regulaarne koostöö

*

*

*

õppealajuhatajad, ainekomisjonide juhid

Kooli eelarve

Tugisüsteemide arendamine – pikapäevarühm, õpiabitunnid ja -rühmad

*

*

*

HEV koordi-neerija, sotsiaal-pedagoog, logopeed, õpetajad, õppealajuhatajad

Kooli eelarve

Kiusamisvaba Kool (KiVa) põhimõtete rakendamine igapäevases koolielus,  küsitluse läbiviimine 1.-6.kl

*

*

*

KiVa nõukogu

 

Kooli eelarve

Karjäärinõustamise läbiviimine 9. ja 12. klasside õpilastele

*

*

*

karjäärispetsialist

Kooli eelarve

Karjääriõppe raames kohalike ettevõtjatega koostöö arendamine

*

*

*

karjäärispetsialist

Kooli eelarve

Õpiabi ümarlaua töö tõhustamine õpinõustamisel gümnaasiumiastme õpilastele

*

*

*

HEV koordineerija,

sotsiaalpedagoog

Kooli eelarve

Aineõpetajate õpiabitundide tulemuslikkuse parendamine

*

*

*

aineõpetajad, klassijuhataja, õppealajuhatajad

Kooli eelarve

Õpilastega arenguvestluste läbiviimine

*

*

*

klassijuhatajad

Kooli eelarve

Tervisenõukogu töö tõhustamine

*

*

*

tervisenõukogu

Kooli eelarve

Andekate õpilaste väljaselgitamine ja lisatöö nendega

*

*

*

aineõpetajad, õppealajuhatajad

Kooli eelarve

Klassijuhatajatundide tulemuslikum rakendamine karjääriõpetuses

*

*

*

karjäärispetsialist, lõpuklasside klassijuhatajad

Kooli eelarve

Puudumiste üle kontrolli teostamine

*

*

*

klassijuhatajad, sotsiaalpedagoog

Kooli eelarve

Ülekooliliste ürituste kajastamine meedias

*

*

*

huvijuhid

Kooli eelarve

Õpilaste saavutustest pidev info edastamine kooli infotahvlil, kodulehel ja facebookis

*

*

*

aineõpetajad, huvijuhid, haridustehnoloog

Kooli eelarve

Ürituste toimumisest kokkuvõtete tegemine kooli kodulehel

*

*

*

huvijuhid

Kooli eelarve