2016/2017. ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Gümnaasiumiastme õppetöö tulemuslikkus on paranenud

• Õppetööst puudumiste arv on vähenenud

• Lapsevanematega toimib hea koostöö 

• Toimivad tugisüsteemid, mis toetavad õppetööd

• Väärtuskasvatusalane töö on tulemuslik

• Õppetegevuses kasutatakse digivahendeid

• Kooli tegevust kajastatakse aktiivselt kooli infotahvlil,  kodulehel ja Facebookis  ning valla ja maakonna lehtedes