Aeg      

Päevakord

Vastutaja

 

·         Õppenõukogu sekretäri valimine

·         2017/2018. õa üldtööplaani kinnitamine

I. Kalberg

L. Jõgis

1. detsember

·         Kokkuvõte I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemustest.

I. Kalberg 

Klassijuhatajad

9. märts  

·         Kokkuvõte II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemustest

 

I. Kalberg,

klassijuhatajad

L. Jõgis

11. juuni

·         2017/2018. õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemused

·         Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.

·         Õpilaste täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise otsustamine.

I. Kalberg

klassijuhatajad

19. juuni

·         Põhikooli lõpetamise otsustamine

·         Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

·         Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine

·         Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine

·         Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga

·         Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

·         Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (lisaks õppenõukogu sekretärile ja direktorile)

I. Kalberg

klassijuhatajad

31. august

·         Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja klassikursuse kordama jätmise otsustamine

·         Kokkuvõte ainekomisjonide tööst

·         Kokkuvõte 2017/2018. õa tulemustest

·         2018/2019. õppeaasta eesmärkide kinnitamine

I. Kalberg,       L. Jõgis

klassijuhatajad,

ainekomisjonide esimehed,

huvijuht