Aeg      

Päevakord

Vastutaja

5. oktoober 

·         Õppenõukogu sekretäri valimine

·         Koolitused eelmisel õppeaastal

·         Õpilaste rahuloluküsitluse kokkuvõte

I. Kalberg

L. Jõgis

24. oktoober

·         Kokkuvõte I veerandi õppe- ja kasvatustöö tulemustest.

I. Kalberg

Klassijuhatajad

4. jaanuar

·         Kokkuvõte II veerandi õppe- ja kasvatustöö tulemustest.

I. Kalberg 

Klassijuhatajad

20. märts  

·         Kokkuvõte III veerandi õppe- ja kasvatustöö tulemustest

 

I. Kalberg

Klassijuhatajad

A.    Klandorf

5. juuni

·         Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2016/2017. õa.

·         Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

·         Õpilaste täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise otsustamine

I. Kalberg

Klassijuhatajad

19. juuni

·         Põhikooli lõpetamise otsustamine

·         Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel

·         Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine

·         Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine

·         Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga

·         Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

·         Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (lisaks õppenõukogu sekretärile ja direktorile)

I. Kalberg

Klassijuhatajad

31. august

·         Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja klassikursuse kordama jätmise otsustamine

·         Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine

·         Kokkuvõte 2016/2017. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemustest

·         Kokkuvõte ainekomisjonide tööst ja tööplaanid uueks õppeaastaks

·         2017/2018. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

I. Kalberg,       A. Klandorf

Klassijuhatajad

Ainekomisjonide esimehed