Rapla Ühisgümnaasiumi päevakava

I. ÜLDSÄTTED

1.      Päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate õppetegevuse ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste (edaspidi huviringid) järjestust ja ajalist kestust.

2.      Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja õppekorraldusele.

3.      Koolimaja uksed avatakse igal tööpäeval kell 7.30 ja suletakse kell 18.00.

4.      Üldjuhul on koolimaja nädalavahetusel suletud.

5.      Õppetunnid algavad kell 8.10 ja toimuvad tunniplaani alusel.

6.      Koolivaheaegadel on koolimaja avatud kell 8.00-14.00.

7.      1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös.

8.      Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde.

9.      Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal.

10.  Klassivälised õpilasüritused lõpevad põhikooli õpilastele hiljemalt kell 21.00 ja gümnaasiumi õpilastele hiljemalt kell 22.00.

11.  Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

12.  Klassiekskursioonid toimuvad kooli üldtööplaanis määratud ajal.

13.  Muudatused päevakavas (v.a. ajutised muudatused tunniplaanis ja huviringide tunniplaanis) kinnitab direktor käskkirjaga.

14.  Pikapäevarühma ja õpilaskodu päevakava on kehtestatud eraldi haldusdokumendina.

II. TUNNIPLAAN

15.  Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel.

16.  Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest,  riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas olevast tunnijaotusplaanist, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

17.  Tunniplaan kehtestatakse eraldi haldusdokumendina.

18.  Muudatused tunniplaanis seoses asendustundidega, klassi- ja kooliväliste üritustega teeb õppealajuhataja. Õpilastele teatab sellest klassijuhataja.

III. ÕPPETUNDIDE AJAD JA SÖÖGIVAHETUNNID

19.  Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunnid 20 minutit.

20.  Vahetundide ajal on õpilastel võimalus viibida kooliõues.

21.  Õppetundide  ajad ja söögivahetunnid:

Õppetunnid

8.10 - 8.55            1. tund

9.05 - 9.50            2. tund

10.00 - 10.45        3. tund

11.00 - 11.45        4. tund

12.05 - 12.50        5. tund

13.10 - 13.55        6. tund

14.05 - 14.50        7. tund

15.00 - 15.45        8. tund

Söögivahetunnid

10.45 - 11.00        1.-4. klassid

11.45 - 12.05        5.-8. klassid

12.50 - 13.10       9.-12. klassid

 

IV. SIHIPÄRANE TEGEVUS PÄRAST ÕPPETUNDE

22.  Pärast õppetundide lõppu toimuvad: 

·         huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile;

·         aineõpetajate õpiabitunnid;

·         järelevastamised;

·         pikapäevarühm;

·         arenguvestlused;

·         töökoosolekud;

·         klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale.