Lisa 3

RAPLA ÜHISGÜMNAASIUMIS RAKENDATAVAD

TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED KODUKORRA TÄITMISE TAGAMISEKS

I. ÜLDSÄTTED

1.Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise eesmärk on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ning endast ja teistest lugu pidama, et tagada koolis kõikide õpilaste ja  töötajate turvalisus.

2.Õpilast mõjutatakse pedagoogiliselt põhjendatud meetmetega allumatuse, ebaeetilise ja vägivaldse käitumise korral koolis ja väljaspool kooli. 

3.Rakendatav meede sõltub õpilase eksimusest või korrarikkumisest.

II. ÕPILASE SUHTES RAKENDATAVAD MEETMED

1.Õpilase suhtes rakendatakse ühte või mitut järgmist tugi- või mõjutusmeedet:

1)suuline märkus õpetajalt;

2)kirjalik märkus õpetajalt õpilaspäevikus või e-koolis;

3)õppetunnist eemaldamine vastavalt „Õpilase tunnist eemaldamise korrale“       (Lisa 4);

4)pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos õpilasele määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

5)kooli jaoks kasuliku tegevuse määramine;

6)klassjuhataja vestlus õpilasega;

7)klassijuhataja vestlus lapsevanemaga;

8)vestlus sotsiaalpedagoogiga;

9)õpilasega tema käitumise arutamine õppealajuhataja või direktori juures;

10)õpilase käitumise arutamine õpilasabi ümarlauas; 

11)direktori käskkirjaga noomitus õpetaja vm koolitöötaja ettepanekul;

12)õpilase käitumise arutamine lapsevanemaga direktsiooni koosolekul;

13)ajutine õppes osalemise keeld; 

14)õpilasele tugiisiku määramine. Tugiisikuks võib olla lapsevanem või vanema ja kooli poolt aktsepteeritud täiskasvanud isik;

15)lapsevanema kaasamine  õppetundidesse, kus lapsel on probleeme tunnidistsipliinile allumisega;

16)maakonna nõustamiskomisjoni- või alaealiste komisjoni suunamine;

17)politsei väljakutsumine ja avalduse esitamine;

18)õpilase koolist väljaarvamine vastavalt kooli kodukorrale.

2.Kui kooli poolt rakendatavad meetmed pole andnud tulemusi kaasatakse õpilase käitumise arutamisel vajadusel kohaliku omavalitsuse esindaja.

III. HILINEMISED JA PUUDUMISED

1.Hilinejad ja puudujad märgib aineõpetaja e-koolis tööpäeva jooksul. 

2.Hilinemiste ja puudumiste koguarv kantakse iga veerand klassitunnistusele.

3.Tundidesse hilinemine: 

1)kuni 4 hilinemist - klassijuhataja vestleb õpilasega;

2)5-10 hilinemist - klassijuhataja vestleb õpilasega ja teavitab vanemat;

3)hilinemiste lisandumisel -  sotsiaalpedagoog vestleb õpilasega; 

4)hilinemiste jätkumisel kutsutakse õpilane koos vanemaga õpilasabiümarlauda.

4.Põhjendamata puudumine tundidest: 

1)1-5 üksikut tundi või üks õppepäev - klassijuhataja vestleb õpilasega, teavitab lapsevanemat;

2)6-10 üksikut tundi või 2 õppepäeva - klassijuhataja vestleb õpilase ja lapsevanemaga;

3)11-15 üksikut tundi või 3 õppepäeva - sotsiaalpedagoog vestleb õpilasega;

4)põhjuseta tundide lisandumisel - klassijuhataja kutsub õpilase koos lapsevanemaga õpilasabiümarlauda. 

5)Kui kooli poolt rakendatavad meetmed pole andnud tulemusi kaasatakse õpilase koolikohustuse täitmise arutamisel vajadusel kohaliku omavalitsuse esindaja.