Uurimistöö juhend 

Hindamise juhend

Uurimistöö koostamise etapid 2017/18. õa

Klass

Uurimistöö koostamise etapid

 

Tähtaeg, hindamine

Kontrollija/jälgija

10.

Teema ja juhendaja valimine

20.10.2017

klassijuhataja

10.

Lahendamist vajavate probleemide määratlemine (töö eesmärgi selgitamine, kasutatava kirjanduse valimine, uurimistöö kalenderplaani koostamine, meetodi valik jm)

 

20.-30.11.17

I kollokvium Hinnet arvestatakse lõplikus hindes

klassijuhataja, juhendaja,

uurimistöö aluste õpetaja

 

11.

Tööks vajalike andmete kogumine ja läbitöötamine, järelduste tegemine

 

24.01.18

II kollokvium

 

hinne: arvestatud, mittearvestatud

 

juhendaja, klassijuhataja, õppealajuhataja,

uurimistöö aluste õpetaja

 

11.

Töö koostamine, töö üleandmine juhendajale tagasisidestamiseks

 

09.04.18

juhendaja

11.

Teksti viimistlemine ja lõplik vormistamine

 

14.05.18

juhendaja

11.

Töö retsenseerimine

 

21.05.18

retsenseerija

11.

Retsenseeritud töö esitamine eksamikomisjonile

 

28.05.18

juhendaja

11.

Uurimistööde kaitsmine ja hindamine

13.-15. juuni

 

 

eksamikomisjon