Uurimistöö juhend 

Hindamise juhend

Uurimistöö koostamise etapid 2016/17. õa

Klass

Uurimistöö koostamise etapid

 

Tähtaeg, hindamine

Kontrollija/jälgija

10.

Teema ja juhendaja valimine

20.10.2016

klassijuhataja

10.

Lahendamist vajavate probleemide määratlemine (töö eesmärgi selgitamine, kasutatava kirjanduse valimine, uurimistöö kalenderplaani koostamine, meetodi valik jm)

 

19.-30.11.16

I kollokvium Hinnet arvestatakse lõplikus hindes

klassijuhataja, juhendaja,

uurimistöö aluste õpetaja

 

11.

Tööks vajalike andmete kogumine ja läbitöötamine, järelduste tegemine

 

25.01.17

II kollokvium

 

hinne: arvestatud, mittearvestatud

 

juhendaja, klassijuhataja, õppealajuhataja,

uurimistöö aluste õpetaja

 

11.

Töö koostamine, töö üleandmine juhendajale tagasisidestamiseks

 

10.04.17

juhendaja

11.

Teksti viimistlemine ja lõplik vormistamine

 

15.05.17

juhendaja

11.

Töö retsenseerimine

 

22.05.17

retsenseerija

11.

Retsenseeritud töö esitamine eksamikomisjonile

 

29.05.17

juhendaja

11.

Uurimistööde kaitsmine ja hindamine

5.-9. juuni

 

 

eksamikomisjon