Informaatikasuund

Informaatikasuunal on põhirõhk reaal- ja loodusainete ning informaatika õppimisel. Kool võimaldab süvendatult õppida matemaatikat, keemiat, bioloogiat, informaatikat, programmeerimist.

Lisaks kujundavad õppesuunda projektipõhised ettevõtmised: osalemine IKT-alastes projektides, õppekäigud, reaalainete päevad, osavõtt reaal- ja loodusainete olümpiaadidest ning konkurssidest. Matemaatikat õpitakse laia ainekava järgi.

Informaatikasuunal toimub valikainete õppimine Kehtna MTK-s. Kolme aasta õppimise järel on võimalik sooritada III ja IV astme kutseeksam.

Suunast lähemalt koos õpilaste arvamusega

Juba kolm aastat on kolmandaks õppesuunaks Rapla Ühisgümnaasiumis Infotehnoloogia.  Järgnevalt väike ülevaade sellest, mida on õpitud ning mida arvavad õpilased.

Küsimusele, et mida on IT suunal õppimine andnud vastati järgnevalt:

Rene 12 klass – Kindlasti olen teadmisi saanud programmeerimisest (Python), oskan teha veebilehti (HTML, My-SQL, php) , õppisin tundma Linuxit ja vaba tarkvara.  Andis julguse hakata arendama mobiilirakendust „Matemaatika abiline“, mis praegu on ENTRUM-i  finalistide hulgas.

Kalli 12. Klass – Loogilist mõtlemist, igapäevaseid eluks vajalikke oskusi (kaablite tegemine, ühendamine, arvuti parandamine). Andis suuna edasisteks õpinguteks  –  tahan minna õppima informaatikat.  Põhja programmeerimises.

Kristjan 12. klass – Loogilist mõtlemist, probleemide loovat ning erineval viisil lahendamist. Tekkis huvi teha ise arvutiprogramme. Võimaluse end proovile panna üleriigilistel informaatikaolümpiaadidel.

Kristel ja Helen 12. Klass – Loogilist mõtlemist ning uusi oskusi

Silver 11 klass – väga palju loogilist mõtlemist. Andis stardi programmeerimise süvenenumaks õppimiseks.  Uue ja väga kasuliku hobi.

Siim 11 klass – Oskust programmeerida, arendab mõtlemist. Võimaluse end proovile panna üleriigilistel informaatikaolümpiaadidel.

Küsimusele, miks peaks tulema õppima IT suunda, vastati järgnevalt:

Rene - Annab hea baasi edasiõppimiseks nt. ülikoolis või kutsekoolides, arendab loogilist mõtlemist, annab võimaluse ise luua arvutiprogramme (teenida sellega ka taskuraha). On huvitav eriala.

Kalli – Kui kedagi on huvitanud kuidas tänapäeval info levib, töötab võiks alustada programmeerimisest.  See annab palju võimalusi tulevikuks.

Kristjan – Huvitav on. Võimalik oma elu lihtsamaks muuta programmide abil.

Kristel ja Helen – Nõudlus on suur. Huvitav. Proovilepanev ja eluks vajalikud oskused.

Silver – Tulevikus on paljud tööd seotud IT ja tehnoloogiaga.

Siim – Tulevikus kasulik.

Siim,  Silver ja Rene on loonud oma õpilasfirmaga mobiilirakenduse „Matemaatika abiline“. Hetkel rakendus saadaval Google Play-s ja seda on alla laetud ligi 3000 korda. Rakendusega osalevad nad ENTRUM-i õpilasfirmade võistluse finaalis.

Rakenduse saamisloost  räägivad nad järgnevalt:

Silver - Pidime looma Entrumil õpilasfirma ja mind kutsuti osalema. IT suunas olin selgeks saanud programmeerimise põhialused, sealt ka julgus alustada mobiilirakenduse loomist. Õppisin juurde veel mõned programmeerimiskeeled, olemasolevate teadmiste baasil oli seda lihtne teha. Rakenduse loomine andis ka matemaatikaalaseid teadmisi ning  tuli üle korrata juba õpitud teemad. Plaan on hakata turustama Hiina turul. Meil on olemas kontaktid Hiinast, kes on valmis tõlkima rakenduse Hiina keelde.

Siim – Mobiilirakenduse loomine on andnud Java keele oskused, kordasin üle matemaatikaalaseid teadmisi ja tegin endale selgeks kuupvõrrandi lahendamise, mida koolis pole õppinud.

2013/2014 aastal üleriigilisel informaatikaolümpiaadil mahtusid esimese viieteistkümne hulka 4 IT suunas õppivat noormeest. Siim Düüna saavutas II koha gümnaasiumiastmes ja hetkel kandideerib rahvusvahelistele võistlustele minevasse Eesti võistkonda.

 Alates möödunud sügisest saavad Rapla Ühisgümnaasiumi kümnenda klassi õpilased võtta valikainete baasil infotehnoloogia suuna, mille raames käivad nad tarkvara ja andmeside kursusel Kehtna MTK-s. Kursus kestab kolm õppeaastat ning selle tulemusena omandavad õpilased kolmanda või neljanda  kategooria infotehnoloogia spetsialisti kutse. Tarkvara ja andmeside kursuse läbimine ning kaheteistkümnenda klassi lõpus kutseeksami (mis läheb arvesse gümnaasiumi lõpueksamina) läbimine annavad eelise nii tööturul kui ülikooli pääsemisel.

 

 Matemaatika abilise ekraanipilt