Keele- ja teatrisuund

Humanitaarsuunal õpitakse süvendatult eesti ja maailma kirjandust, eesti keelt, ajalugu, võõrkeeli.  Lisaks inglise keele suuremale tundide arvule, õpitakse ka kolmandat võõrkeelt (saksa või vene keel).

Õppesuunda kujundavad ka projektipõhised ettevõtmised: humanitaarklasside ainete-vahelised projektid, teatripäevad ja -laagrid, konverentsid, õppekäigud, osavõtt olümpiaadidest ja konkurssidest.

Õppekava pakub igale õpilasele võimaluse arendada loovust, koostöö- ja õpioskusi, laiendada  silmaringi, maailma mõistmist. Matemaatikat saavad keele- ja teatrisuuna õpilased õppida kas laia või kitsa ainekava järgi. 

Keele ja teatrisuuna projektid