Reaalsuund

Reaalsuuna eesmärgiks on süvendada õpilastes huvi reaal- ja loodusainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Reaalsuuna valinud õpilane läbib matemaatika laia ainekava järgi ning saab põhjalikumad teadmised keemiast ja füüsikast.

 

Õppesuunda kujundavad ka projektipõhised ettevõtmised: õppekäigud, reaalainete päevad, osavõtt reaal- ja loodusainete olümpiaadidest ning konkurssidest.